§1 - FORMALIA


Foreningens navn: Absolut Linedance

Foreningen hjemsted: Roskilde Kommune

Foreningen adresse: Formanden adresse.

CVR: 38 52 83 35


§2 – FORMÅL

1.at danse og undervise i Linedance

2.at fremme kendskabet til Linedance hos alle aldersklasser på tværs af køn, etnisk baggrund og religion.

3.at give medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en sjov måde samt styrket sammenhold blandt medlemmer.

4.at Absolut Lindance hele tiden følger udviklingen indenfor Linedance i Danmark og i udlandet.


§3 – BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB

Aktive medlemmer er alle som tilslutter foreningens formål og som er interesseret i at støtte eller deltage i foreningens arbejde og som tilmelder sig mindst et hold.

Passive medlemmer er alle som efter Bestyrelsens skøn, er interesseret i at støtte og deltage i foreningens arbejde og som ikke modtager undervisning.

Aktive og passive medlemmer betaler det samme kontingent.

Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.


§4 – KONTINGENT

Kontingentet fastsættes en gang om året på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales årligt på foreningens bankkonto eller til foreningens kasserer.


§5 - VALG TIL BESTYRELSEN OG ANTALLET AF BESTYRELSESMEDLEMMER.

Bestyrelsen og revisoren vælges på den årlige generalforsamling. Alle som har været medlem i mindst 3

måneder og som ikke er i restance med kontingent har adgang og stemmeret.

Bestyrelsen består af medlemmer, som: Formand. Kasserer, sekretær.

1 er på valg i ulige år og 2 er på valg i lige år. Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år.

Formand og revisor vælges i de ulige år og sekretæren og kassereren vælges i de lige år.

Suppleanten indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt formanden er tilstede. Foreningen daglige ledelse varetages af formanden.

§6 – GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen af holdes 1 gang årligt, inden udgangen af marts måned og varsles minimum 14 dage før. Generalforsamlingen indkaldes enten på vores hjemmeside eller ved opslag i foreningen. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant, og 1 revisor.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Formandens beretning

4.Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

5.Indkomne forslag

6.Fastsættelse af kontingent

7.Valg af:

a.Formand (ulige år)

b.Kasserer (lige år)

c.Sekretær (lige år)

d.Bestyrelsessuppleant (hvert år)

e.Revisor (ulige år)

f.Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen bliver afholdt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt den finder det fornødent eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer indgiver en skriftligt motiveret begæring herom. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringens fremkomst og afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer vedtages på den årlige eller ekstraordinære generalforsamling. En ændring vedtages når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændring.

§7 – REGNSKAB OG FORMUEFORHOLD

Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen skal sørge for opkrævning af kontingent. Foreningens midler indsættes på en bankkonto. Midler kan kun hæves af enten formanden eller kasserer.

§8 – TEGNINGSRETTEN

Absolut Linedance tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner af formanden og kassereren.

§9 – TILDELING AF OVERSKUD VED OPHØR

Foreningens eventuelle opløsning kan kun finde sted på en, med det formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Dansk Blindesamfund (www.blind.dk)


VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLAING FREDAG DEN 24. MARTS 2017